Inneklima er viktig for å kunne beholde en god helse. I ventilasjonskanalene samles støv, urenheter og fett som igjen er grobunn for sopp og råte. Sopp og råte i inneklima er helsefarlig og kan gi ulike luftveisykdommer, allergi, astma og eksem.


Støvpartikler blandet i tekstilpartikler og fett, gir god næring til branntilløp.
Et ventilasjonsanlegg som ikke vedlikeholdes, fører også til redusert kapasitet i anlegget som igjen gir økte strømutgifter.

Ventilasjonsanlegg bør rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Leverandørene for slike anlegg anbefaler rengjøring av kanalene hvert 4-5 år og inspeksjon og sjekk en gang pr. år.  Vedlikehold av ventilasjonsanlegget er nødvendig for å kunne oppnå et godt inneklima og holder mikroorganismer til et minimum.

Renere Luft rengjør med en roterende børste i kanalene og vakuum som suger kanalene rene. Metoden er sikker og miljøvennlig. Før rengjøringen starter, blir et kamera på kabel kjø,rt gjennom kanalene for å danne seg et grunnlag for jobben. Etter rengjøring, blir kanalene inspisert med kamera, for dokumentasjon. 

Et vedlikeholdt og rent ventilasjonsanlegg er mer effektiv og varer lengre.

Naturlig ventilasjon skjer ved naturlige åpninger i boligen. Åpninger kan være ventiler og utettheter i boligen. Boligen puster selv og skifter ut luften.

Behovet for rengjøring og vedlikehold er ikke så stort. Lett tilkomst gjør det enkelt å rengjøre selv. En bør sjekke regelmessig at nettingen er hel inne i ventilen, for å unngå at dyr og innsekt kommer inn.

 

 

 

Mekanisk ventilasjon har enten et aggregat eller punktavtrekk. Luften blir sugd ut av boligen gjennom veggventil eller takhatt og dratt inn gjennom utettheter.
Boligen blir utrustet med en vifte på kjøkken og våtrom. 
Enkelte boliger har et aggregat, som drar ut luft fra utvalgte rom i boligen.

Regelmessig vedlikehold og tilsyn er nødvendig. Sjekk komponenter og hør etter ulyder i aggregatet. Støvsuge/gjør rent inne i aggregatet en gang i året. Se over ventiler og rengjør.
Renere Luft inspiserer aggregat. Vi rengjør ventilasjonskanalene, ventilene og aggregat.
Det er viktig med åpne kanaler og et rent aggregat for å kunne transportere ut brukt luft.

Konsekvenser ved manglende ettersyn:
--> Høg luftfuktighet.
--> Mer svevestøv.
--> Mer CO2.
--> Mer gasser.
--> Unødvendig slitasje på aggregatet.

Godt inneklima virker positivt på helsen vår. Svevestøv, mer enn 1000ppm CO2, avgasser og høy luftfuktighet kan utvikle seg til luftsykdommer, allergi, astma og hodepine.

Etter byggekrav fra Tek 10, har boligene blitt så tette at mekanisk ventilasjon vil skape vakuum i boligen. Balansert ventilasjon ivaretar dette.

 

 

Balansert ventilasjon drar ut luften fra alle rom gjennom luftspalter i dører / åpninger eller direkte fra en ventil i rommet. Luften går så gjennom en varmeveksler i et aggregat, som tar vare på varmen, før luften blir blåst ut av huset. Den nye luften blir varmet opp i varmeveksleren før den blir blåst inn i boligen. Ventilasjonssystemet sørger for at det er balanse mellom inn -og utluft. De mest vanlige regulatorene skifter ut luften i boligen fra en gang i halvtimen til en gang per tiende minutt.

Vedlikehold og tilsyn er helt avgjørende for å beholde god luftkvalitet i boligen. Forringing av luftkvaliteten kan skyldes feil ved installering, men ofte er manglende vedlikehold årsaken. Det anbefales at eier av ventilasjonssystemet leser bruks og vedligeholdsmanual og følger denne.

Sjekk komponenter og hør etter ulyder i aggregatet. Bytt filter og støvsug inne i aggregatet minst en gang i året. Se over ventiler og rengjør. Spesielt viktig er filterbytte, i.o.m. at forurensing og naturens egne produkter (ozon, muggsopp) vokser på støvet i filteret og avgir giftstoffer direkte inn i boligen. De samme enzymene og muggsopp trives på støvet inne i luftkanalene, og det anbefales derfor rengjøring av disse hvert tredje til femte år.

Renere Luft inspiserer aggregat, rengjør ventilene, ventilasjonskanalene og aggregat.
Det er viktig med åpne kanaler og et rent aggregat for å kunne transportere ut brukt luft og tilføre ny ren luft.

Konsekvenser ved manglende ettersyn:
--> Høg luftfuktighet.
--> Mer svevestøv.
--> Mer CO2.
--> Mer gasser.
--> Unødvendig slitasje på aggregatet.

Godt inneklima virker positivt på helsen vår. Svevestøv, mer enn 1000ppm CO2, avgasser og høy luftfuktighet kan utvikle seg til luftsykdommer, allergi, astma og hodepine.